Frodé Marina AB


GDPR POLICY
Behandling av personuppgifter hos Mikael Frodé AB, Frodé Marina AB, Special Operations System Sweden AB och Eriksövägen Fastigheter AB.


Innehåll

 • Syfte
 • Bakgrund
 • Riktlinje
 • Din rätt att bli avförd ur våra register
 • På följande sätt har vi fått tillgång till dina personuppgifter
 • Vilken information ger vi dig?
 • Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
 • När lämnar vi ut dina personuppgifter?
 • Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?
 • Ansvar


Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtro oss dina personuppgifter.
Därför finns denna policy framtagen hos oss. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning gällande från och med 25:e maj 2018 och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.


Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig bra service, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar. Men framför allt behöver vi dina uppgifter för att kunna ge dig god service vid förfrågningar, samt för att kunna hantera order och fakturering.
Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring.Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i
annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer några exempel
på personuppgifter vi behandlar:

 • Namn
 • Adress – till företaget du arbetar på, om inte annat önskas
 • E-postadress
 • Telefonnummer – till företaget du arbetar på, om inte annat önskas
 • Mobiltelefonnummer
 • Faxnummer (i förekommande fall)
 • Uppgifter som du registrerar självmant och frivilligt uppger


Din rätt att bli avförd ur våra register

Du har när som helst rätt att begära att bli avförd ur våra register. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att detta kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.


På följande sätt har vi fått tillgång till dina personuppgifter

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som lämnas till oss via beställningar etc.
 • Uppgifter som registreras när man önskar kontakt via hemsidan eller sociala medier
 • Uppgifter som vi får om du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får om du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.


Vissa uppgifter (som har genererats t.ex. i ett hemsidesformulär eller liknande) omfattas av ”rätten till dataportabilitet”. Rätten till dataportabilitet gäller endast när behandlingen sker automatiserat. Detta innebär att personuppgifter i fysiska pappersdokument mycket sällan omfattas av rätten.Vilken information ger vi dig?

Du kan när som helst begära att få veta vilka uppgifter som finns om dig i vårt register. Vissa uppgifter (som du själv har genererat t.ex. i ett hemsideformulär eller liknande) omfattas av ”rätten till dataportabilitet”. Rätten till dataportabilitet gäller endast när behandlingen sker automatiserat.
Detta innebär att personuppgifter i fysiska pappersdokument mycket sällan omfattas av rätten.Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt.
Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen, som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter, ska ha tillgång till dem.När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.
Vi kan dock lämna ut exempelvis ditt namn och telefonnummer till fraktbolag för att godset skall ha en kontaktperson och att du ska kunna bli kontaktad gällande dina godsleveranser.Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Idag finns inte något bestämt slutdatum eller bestämd tidslängd för registrerade personuppgifter. Vi försöket dock att ständigt hålla vårt register så aktuellt som möjligt. Vår policy är att alla som begär att bli avförda från vårt register, omgående ska bli det.Ansvar

Mikael Frodé, Frodé Marina AB, V-Holm Marina AB, Special Operations System Sweden AB och Eriksövägen Fastigheter AB är personuppgiftsansvariga, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.